Aito HSO ry:n säännöt

Järjestön säännöt on tarkastettu ja hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 9.5.2017.NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen nimi on Aito HSO ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.


TARKOITUS JA TOIMINTA

 
Yhdistyksen tarkoituksena on HSO-sihteeritutkinnon suorittaneiden henkilöiden ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa assistentin, taikka vastaavaan ammattiin tähtäävän tutkinnon suorittaneiden henkilöiden tai tällaista tutkintoa opiskelevien henkilöiden yhdyssiteenä toimiminen, ammatillisen ja sivistyksellisen tason kohottaminen sekä jäsentensä ammatillisen, yhteiskunnallisen ja palkkausta ja työehtoja koskevien etujen valvominen ja edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1.    järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä harjoittaa kurssi-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa;

2.    edustaa jäsenistöään suhteessa muihin ammatillisiin yhteenliittymiin, työnantajiin ja viranomaisiin;

3.    neuvottelee, valvoo ja tekee esityksiä jäsenistönsä etuja työ-, toimi- ja virkasuhdetta ja palkkausta sekä muita palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa sekä jäsenistöään koskevissa yleistä merkitystä omaavissa asioissa;

4.    seuraa lainsäädäntöä, yhteiskunnallista kehitystä sekä erityiskoulutettujen ryhmien koulutus-, palkkaus- ja työmarkkinatilannetta ja vaikuttaa em. asioihin.

Yhdistys voi kuulua ammattiliittoon. Liittymisestä ja eroamisesta päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Yhdistys voi kuulua myös muihin sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joiden jäsenyys edistää yhdistyksen tai sen jäsenten yhteiskunnallisten ja ammatillisten etujen valvomista. Päätöksen liittymisestä ja eroamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 


JÄSENET


1 Jäsenperusteet

Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemusasiat ja voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi HSO-sihteeritutkinnon suorittaneen henkilön tai Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta sihteerin tai assistentin taikka vastaavaan ammattiin tähtäävän tutkinnon suorittaneen henkilön tai tällaista tutkintoa opiskelevan henkilön.

Kunniajäseneksi, jolla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

2 Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Syyskokous tekee myös päätöksen Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa assistentin tai vastaavaan ammattiin tähtäävää tutkintoa opiskelevien varsinaisten jäsenten jäsenmaksusta tai jäsenmaksusta vapauttamisesta.

Hallitus voi anomuksesta myöntää määräajaksi vapautuksen jäsenmaksun suorittamisesta sairauden, ulkomailla opiskelun tai jonkin muun näihin verrattavan syyn vuoksi.

Kannattavan jäsenen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

3 Jäsenyydestä eroaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä heti. Jo perittyä jäsenmaksua ei palauteta.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä tai päämääriä tai ei maksa jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä maksettavaksi tai jäsenen, joka jättää kesken assistentin tai vastaavan ammattiin tähtäävän tutkinnon opiskelunsa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.


YHDISTYKSEN KOKOUKSET


1 Sääntömääräiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat syys- ja kevätkokous.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni. Kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

2 Kokouskutsu
 
Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus kirjallisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus kirjallisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta.

3 Päätösvaltaisuus ja äänestäminen kokouksissa

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Yhdistyksen kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin sanota. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Vaadittaessa äänestykset on suoritettava umpilipuin.

4 Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto;
 • vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta;
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan lausunto ehkä antavat aihetta sekä
 • päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista.

5 Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka- tai marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi;

 • määrätään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus;
 • päätetään hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten kokouspalkkioista sekä tilintarkastajien palkkion suuruudesta;
 • päätetään hallituksen alaisten valiokuntien kokouspalkkioista;
 • vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimikaudeksi;
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen muut jäsenet;
 • valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä heille varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja sekä
 • päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista.


HALLITUS


Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja  5-7 jäsentä, jotka kaikki valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet on pyrittävä valitsemaan siten, että joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä jäsenistä vähintään puolet olisi niitä yhdistyksen jäseniä, jotka ovat yhdistyksen kautta järjestäytyneet ammattiliittoon.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta sekä myös, jos kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä on saapuvilla.


VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄ


Hallitus voi asettaa avukseen valiokuntia ja työryhmiä asioiden valmistelua ja selvittämistä varten sekä nimetä niiden jäsenet.


ALUEJAOSTOT


Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat yhdistyksen jäsenet voivat halutessaan perustaa yhdistyksen rekisteröimättömän aluejaoston. Yhdistyksen hallitus päättää aluejaostolle myönnettävästä tuesta.

8§ 
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN


Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


TALOUS JA TILINTARKASTUS


Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa jäsenilleen voittoa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa keräystoimintaa ja järjestää arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajien on tarkastettava yhdistyksen tilit, taloudenhoito ja omaisuus sekä jätettävä tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


10§
YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN


Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljellä olevat varat ja omaisuus yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin yhdistyksen kokouksen lähemmin päättämällä tavalla.

11§
MUUT MÄÄRÄYKSET


Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä